Möjligheterna att bevara kulturarvet för framtida generationer förbättras av gemensamt fastställda definitioner, specifikationer och rutiner. Foto: ( CC BY)

Standarder inom kulturarvsområdet

Från den 1 januari 2018 kan ett 30-tal europeiska standarder inom kulturarvsområdet laddas ned kostnadsfritt.

Bakgrunden är det avtal som Riksantikvarieämbetet och SIS, Swedish Standards Institute, har slutit och som gör att europeiska standarder inom kulturarvsområdet är fritt tillgängliga under en treårsperiod, år 2018-2020. Standarderna kan laddas ner utan kostnad av företag, myndigheter och organisationer som är verksamma i Sverige.

Standarderna riktar sig alla som arbetar med kulturvårdsfrågor och till branscher som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med kulturarvet. De fungerar som process- och metodstöd i såväl löpande förvaltning, som i upphandling, planering, utförande och dokumentation av åtgärder och är relevanta för myndigheter, länsstyrelser, kommuner, stift, museer och företag samt för byggnadsvårdare, arkitekter, konservatorer, ingenjörer, med flera.

Hur kan man jobba med standarder?

Helen Simonsson, utredare på Riksantikvarieämbetet, om hur och vilka som kan ha nytta av standarder i kulturmiljöarbetet.

Några röster om att använda standarder i kulturmiljöarbetet

– God beprövad praxis ger kvalitetssäkring och hållbarhet,
Föremålsantikvarie Susanne Nickel, Eskilstuna stadsmuseum.
– Underlättar arbetet och sparar resurser,
Byggnadsantikvarie Katja Meissner, Byggkult AB.
– Förutsägbara processer som är lätta att genomföra och följa upp,
Stiftsantikvarie Heikki Ranta, Lunds stift.

Ladda ned kostnadsfria standarder inom kulturarvsområdet

Via ett unikt avtal mellan Riksantikvarieämbetet och SIS, Swedish Standards Institute, blir nu närmare 30 europeiska standarder inom kulturarvsområdet tillgängliga under åren 2018-2020. Standarderna kan laddas ner utan kostnad av företag, myndigheter och organisationer som är verksamma inom Sverige. Du har inte rätt att återpublicera innehållet utan enbart använda det i egen verksamhet

Dessa standarder får du tillgång till i digital form. Standarderna tillhandahålls utan utskriftsmöjlighet.

Genom att fylla i formuläret nedan får du inloggningsuppgifterna till SIS webbtjänst där du har tillgång till de aktuella standarderna.

Till SIS inloggningsformulär

Det europeiska samarbetet

Det europeiska samarbetet, CEN/TC 346 Conservation of Cultural Property, drivs av CEN (European Committee for Standardization). På svensk nivå sker samarbetet genom SIS/TK 479 Bevarande av kulturarv. Arbetet bedrivs inom SIS (Swedish Standards Institute).

Standarderna baseras på internationella överenskommelser och konventioner och arbetet är behovsstyrt, tvärvetenskapligt och samlar kompetenser från olika branscher och länder inom Europa.

Riksantikvarieämbetet har en aktiv roll i arbetet och deltar med flera svenska representanter. I det svenska samarbetet deltar flera museer, universitet, myndigheter såväl som Svenska kyrkan och privata företag.

Riksantikvarieämbetet arbetar utifrån följande övergripande mål:

  • Ökad svensk tillämpning av standarder i kulturvården och angränsande sektorer
  • Ökat svenskt deltagande i standardiseringsarbetet
  • Fler, bättre och anpassade standarder för kulturvården och angränsande sektorer

Närmare trettio standarder är redan publicerade. Därutöver pågår arbete med ytterligare ett tiotal och fler är planerade framöver.

Din kompetens behövs!

Det finns ett stort behov av ytterligare kompetens i standardiseringsarbetet. Fler svenska representanter och kompetenser behövs i de olika arbetsgrupperna. Fler organisationer behövs också i det svenska samarbetet.

Ett starkare svenskt samarbete ger större möjligheter att påverka inriktningen av arbetet och möjligheterna för svensk tillämpning. Samarbetet ger också tillgång till ett nationellt och internationellt nätverk med åtskilliga kompetenser och möjlighet till ett brett erfarenhetsutbyte. Genom att engagera sig stödjer man också svenska aktörers möjligheter att bevara, använda och utveckla kulturarvet på ett långsiktigt hållbart sätt.

Intresseanmälan

Informationsblad - standarder inom kulturarvsområdet