Miljöledning

Ett miljöledningssystem är ett kontrollerat sätt att bedriva ett miljöarbete. Så här är vårt uppbyggt.

Med vårt miljöledningssystem har vi identifierat vår miljöpåverkan och åtagit oss att ständigt bli bättre. Det gör vi genom att systematiskt och regelbundet planera, genomföra, följa upp och utvärdera våra insatser i miljöarbetet. Modellen för arbetet återanvänds år efter år. Vill du veta mer hittar du till Naturvårdsverkets sida via länk här.

Så är vårt miljöledningssystem uppbyggt

Miljöutredning

För att skapa våra miljömål har vi tagit reda på vilka miljöfrågor och miljökrav som vi berörs av. Vi har identifierat våra miljöaspekter och verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan.

Under första delen av 2017 har en ny miljöutredning genomförts som har kartlagt Riksantikvarieämbetets nuvarande miljöpåverkan och relevant miljölagstiftning. Utredningen innehåller en GAP-analys mot ISO 14001 som har identifierat vilka delar i ledningssystemet som saknas eller inte uppfylls helt. Även ett miljöaspektsregister och ett lagregister ingår i miljöutredningen.

Miljöaspekter

Med miljöaspekt menas alla våra aktiviteter, tjänster och produkter som har miljöpåverkan. Områden som berörs kan vara resor, inköp, avfall, kemiska produkter, utbildning, samarbete med entreprenörer och energianvändning.

Miljöutredningen hålls aktuell genom att den ses över och uppdateras minst vart femte år.

De mest betydande miljöaspekterna som identifierats i miljöutredningen är främst inom tre områden. De är koldioxidutsläpp från resor, inköp med ställda miljökrav och kemikalier som är farliga för miljön. Varje identifierad aspekt har i sin tur kopplats till ett eller flera av de nationella miljökvalitetsmålen. Hela rapporten hittar du via länk här under.

Miljöpolicy

Miljöpolicyn har tagits fram i samband med miljöutredningen och den utgör grunden till miljöarbetet. Riksantikvarieämbetet ska följa den lagstiftning som finns, ständigt förbättra sitt miljöarbete, förebygga miljöförorening, samt säkerställa att tillräckliga resurser tilldelas arbetet med ständig förbättring av miljöprestanda. Genom detta har visionen identifierats och vi har beslutat vilka miljöfrågor som är prioriterade för vår verksamhet. Vår miljöpolicy är

Riksantikvarieämbetet ska vara ett föredöme i miljöarbetet. Genom samverkan med omgivande samhälle ska vi också stimulera andra till handlingar som främjar en hållbar utveckling och att nå de nationella miljökvalitetsmålen.

 Riksantikvarieämbetet ska förebygga negativ miljöpåverkan genom att:

 • Ta miljöhänsyn i alla beslut
 • Ställa tydliga miljökrav vid inköp av varor och tjänster
 • Minska användningen av energi
 • Begränsa klimatpåverkan och minimera utsläppen från transporter och tjänsteresor
 • Minska resursanvändningen och underlätta för en miljöriktig avfallshantering
 • Följa upp och utvärdera resultatet av miljöarbetet i syfte att höja effektivitet och kvalitet.
 • Ha medarbetare med hög miljökompetens

Interna miljömål

Vi har satt upp miljömål, både på kort och på lång sikt. För varje miljömål finns handlingsplaner eller aktiviteter som vi inför och tillämpar. Miljömålen hålls aktuella genom att de ses över och uppdateras minst vart tredje år.

De långsiktiga målen för miljöarbetet på Riksantikvarieämbetet är

 • genom att arbeta med ständiga förbättringar som att styra hur vi reser och möts och se till att rätt utrustning och teknik finns i myndighetens mötesrum för att möjliggöra olika former av resfria möte samt följa upp och bevaka hur arbetet genomförs.
 • genom att utarbeta riktlinjer för telefoni, avfallshantering, inköp av IT- och kontorsprodukter och följa upp och bevaka hur arbetet genomförs.
 • genom att utarbeta riktlinjer för hantering av datorer och belysning, inköp av kontorsmöbler och hantering av kemikalier och farligt avfall samt följa upp och bevaka hur arbetet genomförs.

Miljöredovisning

Varje år redovisar vi vår miljöpåverkan till Naturvårdsverket och Kulturdepartementet i en miljöredovisning. Det gäller bland annat koldioxidutsläpp från våra tjänsteresor, vår energiförbrukning, pappersförbrukning, antal videokonferenser och våra miljökrav i upphandlingar.

Grön IT

Regeringen har fastslagit en agenda om IT för en grönare förvaltning som riktar sig i första hand till statliga myndigheter som har ett miljöledningssystem. Övergripande mål för agendan Grön IT är att miljöanpassad IT ska användas för att minska statlig miljöbelastning. Grön IT fokuserar på tre områden inom IT– anskaffning, drift och användning samt resor och möten. Under 2014 gjordes en kartläggning av Riksantikvarieämbetets IT-verksamhet.

Under 2019 kommer en ny genomgång av Grön IT att genomföras och en ny rapport tas fram.

REMM – resfria möten i myndigheter

Riksantikvarieämbetet arbetar med att öka antal resfria möten, REMM. REMM är ett projekt som drivs av Trafikverket för att samordna arbetet inom myndigheter. Målet är att öka och utveckla användningen av resfria möten inom och mellan myndigheter för att minska utsläppen av koldioxid från resor och transporter. På Riksantikvarieämbetet finns en arbetsgrupp som arbetar med ständiga förbättringar av teknik och utrustning i våra mötesrum.

Riksantikvarieämbetet har flera videokonferensanläggningar som används flitigt, två i Stockholm och två i Visby. Under 2018 har 1 057 videokonferenser genomförts. Jämfört med föregående år är det en ökning med 16 procent.

Under 2018 har 254 användare av webbmötesverktyget Skype for Business genomfört 3 641 webbmöten med fler än två deltagare. Vid en jämförelse med året innan (1 734 webbmöten) har antal webbmöten ökat med 110 procent.
 

 • Publicerad:
 • Uppdaterad:
 • Kategorier: Ej kategoriserad