Det här gör Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om kulturarv och kulturmiljöer. Vi lyder under Kulturdepartementet.

Hos oss jobbar cirka 250 medarbetare som leder och stödjer det nationella arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet så att de nationella kulturmiljömålen uppnås. Riksantikvarieämbetets vision är att alla tänker i tid.

Vi vill att alla människor ska tänka i tid för att kunskapen om kulturarv är en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. Vi är alla beroende av vårt förflutna för att förstå samtiden och framtiden.

Det här ska vi uppnå och främja

Våra ledord är samverkan, öppenhet och professionalism. Målet med vårt arbete är en samhällsutveckling som ser till dagens behov, utan att riskera kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Nationella mål för kulturmiljöarbetet

Enligt de nationella kulturmiljömålen ska kulturmiljöarbetet främja:

  • Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas.
  • Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön.
  • Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser.
  • En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen.

I vårt uppdrag ingår även att främja kunskapsförsörjning och bedriva informations- och rådgivningsverksamhet. Vi förvaltar nationella databaser för kulturhistorisk information såsom Fornsök, Kringla, Samla, K-samsök och Bebyggelseregistret.

Fler exempel på vad vi gör

Riksantikvarieämbetet initierar, leder och deltar i olika typer av samarbeten och projekt kring kulturarv och kulturmiljö, såväl inom som utom landets gränser.

Vi leder arbetet för ett offensivt och angeläget kulturmiljöarbete. För att möta framtidsutmaningarna har vi tillsammans med länsstyrelserna och i bred dialog med kulturmiljöarbetets andra aktörer tagit fram en vision för kulturmiljöarbetet 2030.

Vi fördelar bidrag till länsstyrelserna för vidarefördelning till insatser för bland annat byggnadsvård, fornvård, kulturreservat och arkeologiska insatser. Myndigheten fördelar också bidrag till ideella organisationer och arbetslivsmuseer.

Genom ett forskningsanslag, FoU-anslaget, stödjer myndigheten ny kunskap och bidrar till att forskning om kulturmiljö och kulturarv är ett aktivt forskningsområde i många akademiska miljöer. Hos vårt arkiv och bibliotek finns enorma mängder information som kan nyttjas av både allmänheten och forskare.

Vi främjar utveckling och samarbete på museiområdet till exempel genom att samla in och förmedla kunskaper till och för museer. Vi erbjuder även teknik- och metodstöd bland annat för utveckling av utställningsmediet och genom vår utställningsverkstad i Visby kan olika aktörer samarbeta kring nya koncept och lösningar.

Vårt kulturarvslaboratorium är anpassat för kulturmiljövårdens och museernas behov.

Riksantikvarieämbetet är en av ett drygt 20-tal statliga myndigheter med ett särskilt ansvar – utsedda av regeringen – som haft ett särskilt uppdrag att driva igenom funktionshinderspolitiken. Uppdraget är slutredovisat men vi fortsätter att vara samlande, stödjande och pådrivande i olika tillgänglighetsfrågor.

Där finns vi och så låter vi

Vi har kontor i Stockholm, Visby och Tumba och vi driver även besöksmålen Glimmingehus och Gamla Uppsala museum.

Är du nyfiken på att höra hur vi låter ska du lyssna till vår podcast K-podd.