Alla tänker i tid – det är vår vision

En vision uttrycks oftast som ett framtida tillstånd som man vill uppnå. Vår vision står för ett framtida önskvärt tillstånd där alla tar sitt ansvar för kulturarvet. Vi vill att kulturarvet ska vara väl känt, använt och utvecklas i takt med tiden.

Riksantikvarieämbetets verksamhet formas framförallt utifrån de kulturpolitiska målen i instruktionen och regleringsbrevet som vi får från regeringen. Arbetssättet och vår roll som nationell kulturarvsmyndighet har vi formulerat i myndighetens vision, mission och position.

Formuleringarna har fokus på att Riksantikvarieämbetet är en viktig del i arbetet med att skapa en hållbar samhällsutveckling. Riksantikvarieämbetet har också ett generellt statligt förvaltningsuppdrag som tar sin utgångspunkt i demokrati, rättssäkerhet och effektivitet.

Riksantikvarieämbetet kan inte på egen hand nå målen för kulturmiljöarbetet. För att det ska vara möjligt måste alla ta ansvar, allt från myndigheter till företag, organisationer och enskilda.

Vision

”Alla tänker i tid.”

Vi vill att alla människor ska tänka i tid för att kunskapen om kulturarvet är en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling.

Mission

”Riksantikvarieämbetet gör så att kulturarvet bevaras, används och utvecklas.”

Riksantikvarieämbetet leder och stödjer andra så att de nationella kulturmiljömålen uppnås. Allt vårt arbete syftar i förlängningen till att bidra till att kulturarvet bevaras, används och utvecklas.

Position

”Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet som leder och stödjer arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet.”

Riksantikvarieämbetet har uppdraget att göra kulturarvet angeläget och tillgängligt. Som drivande i arbetet för en hållbar samhällsutveckling ser Riksantikvarieämbetet till att så många aktörer som möjligt bidrar till att de nationella kulturmiljömålen nås.

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: