Information tillgänglig för vidareutnyttjande

Riksantikvarieämbetet vill att kulturmiljöinformation sprids och används vidare i olika sammanhang. Därför arbetar vi för att vår data ska vara öppen och användbar.

Förutom vårt eget arbete med länkade öppna data finns även lagar som styr hur myndigheter ska göra data tillgänglig för vidareutnyttjande, framför allt den så kallade PSI-lagen och INSPIRE-direktivet. PSI står för Public Sector Information och lagens syfte är att underlätta vidareutnyttjande av myndigheters digitala handlingar i andra syften än de ursprungligen samlats in för. INSPIRE-direktivet är ett EU-direktiv för miljöinformation som bland annat styr hur data struktureras och tillgängliggörs.

Riksantikvarieämbetet hävdar ingen upphovsrätt för våra databaser, men tjänsterna kan innehålla eller länka till information som ägs av någon annan. I sådana fall står det angivet under Villkor i tabellerna nedan. Eftersom datat i flera av tjänsterna uppdateras kontinuerligt uppskattar vi om du anger datum för uttag när du använder våra data. Arbetet med att göra fler datakällor tillgängliga för vidareutnyttjande pågår.

Tillgänglig data

Namn Beskrivning Uppdatering Villkor Format Kontakt
Bebyggelse-registret, datauttag Information om det byggda kulturarvet i Sverige, med tyngdpunkt på byggnader skyddade enligt Kulturmiljölagen och Förordningen om statliga byggnadsminnen. Varje månad CC0 SHP, TAB bebyggelseregistret@raa.se
FMIS, datauttag Information om fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar som är kända och registrerade. Varje vecka CC0 SHP, TAB fornsok@raa.se
FMIS, visningstjänst Information om fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar som är kända och registrerade. Daglig CC0 WMS fornsok@raa.se
Platser API Samlingsplats för berättelser och minnen knutna till en plats i landskapet. Kontinuerlig Texter och bilder är licensierade enligt Platsers rättighetsmodell. JSON platser@raa.se
Riksantikvarie-ämbetets landskapsskikt Landskapsindelningen är en generalisering av Riksantikvarieämbetets sockenskikt. 2010 / Uppdateras ej CC0 SHP geodata@raa.se
Riksantikvarie-ämbetets sockenskikt Sockenskiktet representerar läget för jordebokssocknarna från 1974-95, då fastighetsregistret datoriserades, med komplettering i form av städernas geometrier. 2010 / Uppdateras ej CC0 SHP geodata@raa.se

INSPIRE-data

Namn Beskrivning Uppdatering Villkor Format Kontakt
Byggnader, nedladdnings-tjänst Nedladdningstjänst med kulturhistoriskt inventerad bebyggelse enligt EU-direktivet INSPIRE. Varje halvår CC0 Atom geodata@raa.se
Byggnader, visningstjänst Visningstjänst med kulturhistoriskt inventerad bebyggelse enligt EU-direktivet INSPIRE. Varje halvår CC0 WMS geodata@raa.se
Skyddade områden, nedladdnings-tjänst Nedladdningstjänst enligt EU-direktivet INSPIRE för skyddade områden av kulturhistoriskt intresse. Varje halvår CC0 Atom geodata@raa.se
Skyddade områden, visningstjänst Visningstjänst enligt EU-direktivet INSPIRE för skyddade områden av kulturhistoriskt intresse. Varje halvår CC0 WMS geodata@raa.se
Världsarv i Sverige, nedladdningstjänst Nedladdningstjänst med data om de svenska världsarven enligt EU-direktivet INSPIRE för skyddade områden. Årlig CC0 GML geodata@raa.se
Världsarv i Sverige, visningstjänst Visningstjänst med data om de svenska världsarven enligt EU-direktivet INSPIRE för skyddade områden. Årlig CC0 WMS geodata@raa.se

Länkad öppen data

Namn Beskrivning Uppdatering Villkor Format Kontakt
K-samsök API K-samsök samlar, tillgängliggör och länkar ihop kulturarv från svenska museer och andra minnesinstitutioner. Daglig CC0. Inlänkningsbara mediafiler är licensierade enligt K-samsöks rättighetsmodell. RDF/XML, JSON-LD ksamsok@raa.se
Databas för användar-genererad data API K-samsöks databas för användar-genererad data innehåller länkar mellan olika kulturarvsobjekt i K-samsök samt mellan K-samsök och Wikipediaartiklar, Wikimedia Commons och forsknings-publikationer i Libris. Daglig CC0 XML, JSON ksamsok@raa.se

Auktoriteter

Namn Beskrivning Uppdatering Villkor Format Kontakt
Geografisk auktoritet för socknar Auktoritetslista som används i K-samsök. Används inte i Riksantikvarieämbetets övriga tjänster. 2013 / Uppdateras ej CC0 RDF ksamsok@raa.se
Geografisk auktoritet för kommun Auktoritetslista som används i K-samsök. Används inte i Riksantikvarieämbetets övriga tjänster. 2013 / Uppdateras ej CC0 RDF ksamsok@raa.se
Geografisk auktoritet för landskap Auktoritetslista som används i K-samsök. Används inte i Riksantikvarieämbetets övriga tjänster. 2013 / Uppdateras ej CC0 RDF ksamsok@raa.se
Geografisk auktoritet för län Auktoritetslista som används i K-samsök. Används inte i Riksantikvarieämbetets övriga tjänster. 2013 / Uppdateras ej CC0 RDF ksamsok@raa.se
Resurs för länder som är kopplad till Geonames Auktoritetslista som används i K-samsök. Används inte i Riksantikvarieämbetets övriga tjänster. 2013 / Uppdateras ej CC0 RDF ksamsok@raa.se
Resurs för kontinenter som är kopplad till Geonames Auktoritetslista som används i K-samsök. Används inte i Riksantikvarieämbetets övriga tjänster. 2013 / Uppdateras ej CC0 RDF ksamsok@raa.se