Foto: ( CC BY)

Bidrag till kulturmiljövården

Kulturmiljövårdsanslaget är statliga medel som får lämnas till kulturmiljövårdande insatser.

Målet med anslaget är att det ska uppnå största möjliga effekt och nytta för kulturmiljön och bidra till att uppfylla de nationella målen för kulturmiljöarbetet. Riksantikvarieämbetet förfogar över och fördelar huvuddelen av anslaget till länsstyrelserna som i sin tur fördelar det till olika insatser. Årligen fördelas cirka 270 miljoner kronor till kulturmiljövårdande insatser runt om i landet.

Bidraget regleras genom förordning (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.

Under 2020 pågår en revidering av den handbok som funnits för handläggningen av kulturmiljövårdsanlaget. Den nya handboken kommer enbart att finnas digitalt och kommer att publiceras vartefter den blir färdig. Handboken riktar sig främst till länsstyrelsen, men kan även användas av sökanden.

Vem kan söka?

Bidrag kan sökas av bland annat enskilda personer, kommuner, stiftelser och bolag som ska göra kulturmiljövårdande insatser.

Ekonomiskt stöd kan inte utgå till en statlig myndighet i egenskap av fastighetsförvaltare, eller till åtgärder som kan erhålla kyrkoantikvarisk ersättning.

För vad kan man söka bidrag?

Enligt bidragsförordningen kan bidrag, i mån av tillgång till medel, gå till:

  • vård av värdefulla kulturmiljöer
  • vård av kulturlandskap och fornlämningar
  • tillgängliggörande av värdefulla kulturmiljöer
  • framtagandet av kunskapsunderlag som underlag för vårdinsatser eller tillvaratagande av kulturhistoriska värden i samhällsplaneringen
  • arkeologiska undersökningar vid bostadsbyggande, och
  • arkeologisk undersökning vid mindre arbetsföretag

Utöver ovan nämnda insatser kan olika satsningar med kulturmiljövårdsanslaget pekas ut i Riksantikvarieämbetets regleringsbrev.

Så söker man bidraget

Ansökan om bidrag sker hos kulturmiljöfunktionerna vid respektive länsstyrelse. Kontakta länsstyrelsen i aktuellt län för mer information om hur man söker bidraget.

 

Viktiga datum 2020 (gäller enbart länsstyrelsen)

Här hittar du viktiga datum för inlämning av prognoser och äskanden under året. Vissa datum kan i särskilda fall komma att ändras. I sådana fall meddelar Riksantikvarieämbetet om detta via e-post.

19 april: Riksantikvarieämbetet skickar ut begäran till  länsstyrelserna för prognos och äskande inför omfördelning 1

8 maj: Sista dag för länsstyrelsen att lämna in prognos och äskande till Riksantikvarieämbetet inför omfördelning 1

25 maj: Beslut om omfördelning 1

26 maj: Utbetalning av beslutade medel, omfördelning 1, från Riksantikvarieämbetet

27-28 maj: Planerad fördjupad dialog med Länsstyrelsen i Blekinge

15 september: Riksantikvarieämbetet skickar ut begäran till  länsstyrelserna för prognos och äskande inför omfördelning 2

3 oktober: Sista dag för länsstyrelsen att lämna in prognos och äskande till Riksantikvarieämbetet inför omfördelning 2

20 oktober: Beslut om omfördelning 2

21 oktober: Utbetalning av beslutade medel, omfördelning 2, från Riksantikvarieämbetet

31 oktober: Sista dagen då Riksantikvarieämbetet kan ta beslut om inlösen/hittelön av fornfynd

9 november: Riksantikvarieämbetet skickar ut begäran om äskande inför kommande års fördelning

1 december: Riksantikvarieämbetet skickar ut begäran om årsredovisning av bidraget 2020

4 december:  Sista dag för länsstyrelsen att lämna in äskande inför kommande års fördelning. Sista dag för rekvirering av medel för konservering.

9 december: ASK stänger

14 december: Riksantikvarieämbetet skickar ut begäran om försäkran om att tagna beslut på bemyndiganderamen stämmer

17 december: Sista dag att lämna in underlag till årsredovisning 2020

18 januari: Sista dag för inlämnande om att tagna beslut på bemyndiganderamen stämmer