Foto: ( PDM)

Bidrag inom Kulturarvs-IT

Riksantikvarieämbetet fördelar årligen drygt 10 miljoner kronor i bidrag till verksamheten Kulturarvs-IT. Bidragen går till museer och andra kulturinstitutioner i hela Sverige, och används till löner för arbetsledare.

Så söker du bidrag för 2019

Ansökningsblankett med tillhörande bilaga hittar du här:

Ansökan med bilaga skickas till registrator@raa.se och ska ha kommit in till Riksantikvarieämbetet senast den 4 februari 2019.

Beslut om bidragsfördelning fattas under mars 2019 under förutsättning att Regeringen beslutar att Riksantikvarieämbetet ska fortsätta fördela bidraget Kulturarvs-IT.

Vid frågor går det bra att höra av sig till oss, se kontaktperson överst på sidan.

Vad är Kulturarvs-IT?

Riksantikvarieämbetet har i uppdrag av regeringen att varje år fördela bidrag till lönekostnader inom verksamheten Kulturarvs-IT.

Bidraget ska göra det möjligt för regionala och kommunala institutioner inom musei- eller arkivsektorn att anställa en arbetsledare. Personen ska ansvara för minst fem anställda som ska ha till uppgift att digitalisera och bearbeta museisamlingar och arkivmaterial. Bidraget lämnas för ett år i sänder.

För att tillgängligheten till museernas material ska öka har kulturinstitutionerna sedan 2003 registrerat och digitaliserat samlingar och arkivmaterial. Via hemsidor eller databaser kan allmänheten i dag ta del av bland annat foton, vykort, kartor, föremål och ljudband.

Effekter av bidraget

Med hjälp av bidraget Kulturarvs-IT har en mängd material digitaliserats.  Av dessa avser den största delen fotografiskt material men också föremål av olika slag.

Övriga positiva effekter är att arbetstillfällen skapas för personer med funktionsvariationer och samverkan mellan institutioner, föreningar, museer och andra nätverk har ökat. Dessutom har accessen förbättrats till samlingar för forskarvärlden och att materialet används allt mer frekvent av elever, forskare, privatpersoner, media och företag.

Även museernas eget arbete med t.ex. utställningar har underlättats genom att samlingarna är digitaliserade.

Redovisning av bidraget

Ni som fått bidrag under 2018 ska redovisa vad medlen använts till. Fyll i redovisningsblanketten och skicka den till kulturarvs-it@raa.se.
senast den 19 december.

Redovisningsblankett 2018

Kulturarvs-IT

Riksantikvarieämbetet fördelar bidrag till museer och arkiv i hela Sverige för att öka tillgängligheten till deras material. Medlen ska användas till löner för arbetsledare som leder mellan fem och tolv personer med funktionsnedsättning.